મનવા રામનામ રસ પીજૈ

રામનામ રસ પીજૈ, મનવા, રામનામ રસ પીજૈ.

તજ કુસંગ સતસંગ બૈઠ નિત, હરિચરચા સુનિ લીજૈ … મનવા.

કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહકૂં, બહા ચિત્તસે દીજૈ … મનવા.

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, તાહિકે રંગમેં ભીંજૈ … મનવા.

– મીરાંબાઈ

See also  Sonnet 6: Slave Trade [High In The Air Expos’d The Slave Is Hung] by Robert Southey
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *