મત કર મોહ તુ

મત કર મોહ તુ, હરિભજન કો માન રે.

નયન દિયે દરશન કરને કો, શ્રવણ દિયે સુન જ્ઞાન રે … મત કર

વદન દિયા હરિગુણ ગાને કો, હાથ દિયે કર દાન રે … મત કર

કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો, કંચન નિપજત ખાન રે … મત કર

– સંત કબીર

See also  Astraea At The Capitol by John Greenleaf Whittier
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *