ભોળી રે ભરવાડણ

ભોળી રે ભરવાડણ હરિને વેચવાને ચાલી રે, સોળ સહસ્ત્ર ગોપીનો વ્હાલો, મટુકીમાં ઘાલી રે … ભોળી

શેરીએ શેરીએ સાદ પાડે છે, કોઇને લેવા મુરારિ રે, અનાથના નાથને વેચે, આહિરની નારી રે … ભોળી

વ્રજનારી પૂછે શું છે માંહી, મધુરી મોરલી વાગી રે; મટુકી ઉતારી માંહે જોતાં, મૂર્છા સૌને લાગી રે … ભોળી

બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સરખા, કૌતુક ઉભા પેખે રે; ચૌદ લોકમાં માય ન તેને મટુકીમાં બેઠા દેખે રે … ભોળી

ભક્તજનોના ભાગ્યે વ્રજમાં, પ્રગટ્યા અંતરજામી રે; દાસલડાંને લાડ લડાવે, નરસૈંયાનો સ્વામી રે … ભોળી

– નરસિંહ મહેતા

See also  God Not To Be Comprehended by Robert Herrick
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *