ભજો રે ભૈયા રામ ગોવિંદ હરિ

ભજો રે ભૈયા રામ ગોવિંદ હરિ, રામ ગોવિંદ હરિ … ભજો રે ભૈયા

જપ તપ સાધન કછુ નહીં લાગત, ખરચત નહીં ગઠરી … ભજો રે ભૈયા

સંતત સંપત સુખ કે કારન, જાસે ભૂલ પરી … ભજો રે ભૈયા

કહત કબીર જા મુખ રામ નાહીં તા મુખ ધૂલ ભરી … ભજો રે ભૈયા.

– સંત કબીર

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *