ભજન કર મનજી રામ

ભજન કર મનજી રામ થોડી જીંદગાની

ઈસ માયા કા ગર્વ ન કરીયે, અંત સંગ નહીં આની ઈસ દેહી કા માન ન કરીયે, યહી ખાક હો જાની … ભજન કર

ભાઈ બંધુ તેરે કુટુંબ કબીલા, કર રહે ખેંચાતાની કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો, રહ જાય અમર નિશાની .. ભજન કર.

– સંત કબીર

See also  Time Of Clearer Twitterings by James Whitcomb Riley
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *