બીત ગયે દિન ભજન બિના

બીત ગયે દિન ભજન બિના રે ભજન બિના રે ભજન બિના રે.

બાલ અવસ્થા ખેલ ગવાઁઈ જબ યૌવન તબ માન ધના રે … બીત ગયે દિન

લાહે કારણ મૂલ ગવાંયો, અજહું ન ગઈ મન કી તૃષ્ણા રે … બીત ગયે દિન

કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો, પાર ઉતર ગયે સંત જના રે … બીત ગયે દિન

– સંત કબીર

See also  The Merciful Hand by Vachel Lindsay
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *