બાપજી પાપ મેં

બાપજી પાપ મેં કવણ કીધાં હશે, નામ લેતાં તારું નિંદ્રા આવે; ઉંઘ આળસ આહાર મેં આદર્યાં, લાભ વિના લવ કરવી ભાવે … બાપજી

દિન પૂઠે દિન તો વહી જાય છે, દુર્મતિનાં મેં ભર્યાં રે ડાળાં; ભક્તિ ભૂતળ વિશે નવ કરી તાહરી, ખાંડ્યાં સંસારનાં થોથાં ઠાલાં … બાપજી

દેહ છે જૂઠડી, કરમ છે જૂઠડાં, ભીડ-ભંજન તારું નામ સાચું; ફરી ફરી વર્ણવું, શ્રી હરિ તુજને પતિત-પાવન તારું નામ સાચું …. બાપજી

તારી કરુણા વિના કૃષ્ણ કોડામણા કળ અને અકળનું બળ ન ફાવે; નરસૈંયા રંકને ઝંખના તાહરી, હેડ બેડી ભાગ્યો શરણ આવે … બાપજી

– નરસિંહ મહેતા

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *