બાંહ ગ્રહે કી લાજ

અબ તો નિભાયાં પડેગા, બાંહ ગ્રહે કી લાજ. સમરથ શરણ તુમ્હારી સૈયાં, સરબ સુધારણ કાજ.

ભવસાગર સંસાર અપરબલ, જામેં તુમ હો જહાજ! નિરધારાં આધાર જગત-ગુરુ, તુમ બિન હોય અકાજ … બાંહ ગ્રહે

જુગજુગ ભીર હરી ભગતન કી, દીની મોક્ષ સમાજ, મીરાં શરણ ગ્રહી ચરણન કી, લાજ રખો મતરાજ … બાંહ ગ્રહે

– મીરાંબાઈ

See also  The Feast Of Freedom (an ode) by Victor Hugo
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *