બરસન લાગ્યો રંગ

બરસન લાગ્યો રંગ શબદ ચઢ લાગ્યો રી

જનમ મરણ કી દુવિધા ભારી, સમરથ નામ ભજન લત લાગી મેરે સતગુરુ દીન્હીં સૈન સત્ય કર પા ગયો રી … બરસન લાગ્યો

ચઢી સૂરજ પશ્ચિમ દરવાજા, ભ્રુકુટિ મહેલ પુરુષ એક રાજા અનહદ કી ઝંકાર બજે વહાં બાજા રી … બરસન લાગ્યો

અપને પિયા સંગ જાકર સોઈ, સંશય શોક રહા નહીં કોઈ, કટ ગયે કરમ કલેશ, ભરમ ભય ભાગા રી … બરસન લાગ્યો રંગ

શબદ વિહંગમ ચાલ હમારી કહ કબીર સતગુરુ દઈ તારી રિમઝિમ રિમઝિમ હોય તાલ બસ આઈ ગયો રી … બરસન લાગ્યો રંગ.

– સંત કબીર

See also  The Early Bird by George MacDonald
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *