પિયા કારણ રે પીળી ભઈ રે

પિયા કારણ રે પીળી ભઈ રે, લોક જાણે ઘટરોગ, છપછપલાં મેં કંઈ મોઈ પિયુને મિલન લિયો જોગ રે.

નાડી વૈદ્ય તેડાવિયા રે, પકડ ઢંઢોળે મોરી બાંહ, એ રે પીડા પરખે નહીં, મોરા દરદ કાળજડાની માંહ્ય રે.

જાઓ રે વૈદ્ય ઘેર આપને રે, મારું નામ ના લેશ, હું રે ઘાયલ હરિ નામની રે, માઈ કેડો લઈ ઓષધના દેશ રે.

અધરસુધા રસગાગરી રે, અધરરસ ગોરસ લેશ, બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર, ફરીને અમીરસ પીવેશ રે.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *