નીંદ સે અબ જાગ બન્દે

નિંદ નિશાની મોત કી, ઉઠ કબીરા જાગ, ઓર રસાયન છાંડી કે, નામ રસાયન લાગ…

નિંદ સે અબ જાગ બંદે, રામમેં અબ મન રમા, નિરગુના સે લાગ બંદે, હૈ વહી પરમાત્મા… નિંદ સે

હો ગઈ હૈ ભોર કબ સે, જ્ઞાન કા સૂરજ ઉગા, જા રહી હર સાંસ બિરથા, સાંઈ સુમિરન મેં લગા… નિંદ સે

ફિર ન પાયેગા તું અવસર, કર લે અપના તું ભલા, સ્વપ્ન કે બંધન હૈ જુઠે, મોહસે મનકો છોડા… નિંદ સે

ધારલે સતનામ સાથી, બન્દગી કરલે જરા, નૈન જો ઉલટે કબીરા, સાંઈ તો સન્મુખ ખડા… નિંદ સે

– સંત કબીર

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *