ચાલને, ચૈત્રની ચાંદની રાતમાં ચાલીએ

ચાલને ચૈત્રની ચાંદની રાતમાં ચાલીએ. લહરી ઢળકી જતી, વનવનોની કુસુમસૌરભે મત્ત છલકી જતી, દઈ નિમંત્રણ અમસ્તી જ મલકી જતી, સ્વૈર પથ એહનો ઝાલીએ, ચૈત્રની ચાંદની રાતમાં ચાલીએ, ચાલને !

વિરહસંત્રપ્ત ઉર પર સરે મિલનનો સ્પર્શ સુકુમાર, એવો ઝરે નભ થકી ચંદ્રનો કૌમુદીરસ અહો ! અવનિના ગ્રીષ્મહૈયા પરે પ્રસરી કેવો રહ્યો ! ચંદ્રશાળા ભરી ઊછળે, આંગણામાં ઢળે, પેલી કેડી પરે લલિત વનદેવીસેંથા સમો ઝગમગે, દૂર સરવર પટે મંદ જળના તરંગો પરે તગતગે. અધિક ઉજ્જવળ કરંતો જ તુજ ભાલને, ગાલને. સોમ એ હ્રદયભર પી ઘડી મ્હાલીએ, ચૈત્રની ચાંદની રાતમાં ચાલીએ, ચાલને !

-ઉમાશંકર જોશી

See also  Wistfulness by Carolyn Wells
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *