ગોરી તારે ત્રાજવડે મોહ્યો

ગોરી તારે ત્રાજૂડે રે, મોહ્યા મોહ્યા મુનિવર રાયા રે; રૂપ સ્વરૂપ કળ્યું નવ જાયે, કોઈ દીસે છે ઈશ્વરી માયા રે.

રુમઝુમ રુમઝુમ નેપૂર વાજે, ગોફણે ઘૂઘરી ઘમકે રે; શીશ દામણી એણી પેર સોહે, જેમ ગગન વીજળી ચમકે રે.

નિલવટ આડ કરી કેસરની, માંહે મૃગમદની ટીલી રે; આંખલડી જાણે પાંખલડી, હીડે લીલાએ લાડગહેલી રે.

આ કંચવો તમે ક્યાં સિવડાવ્યો, શણગટ વાળ્યો શું ધારી રે ? આ વેણી તમે ક્યાં રે ગૂંથાવી જેણે મોહી વ્રજની નારી રે ?

ચંચલ દૃષ્ટિ ચહુદિશ નિહાળે, માંહે મદનનો ચાળો રે; નરસૈંયાનો સ્વામી જોવા સરખો, કોઈ એ સુંદરીનું વદન નિહાળો રે.

– નરસિંહ મહેતા

See also  "Hollow-Sounding And Mysterious" by Christina Rossetti
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *