કર સાહબ સે પ્રીત

કર સાહબ સે પ્રીત, રે મન, કર સાહબ સે પ્રીત

ઐસા સમય બહુરિ નહીં પૈહો ગઈ હૈ અવસર બીત તન સુંદર છબી દેખ ન ભૂલો યે બાલોં કી રીત … રે મન

સુખ સંપત્તિ સપને કી બતીયાં જૈસે તૃણ પર તીત જાહી કર્મ પરમ પદ પાવૈ, સોઈ કર્મ કર મીત … રે મન

સરન આયે સો સબ હી ઉગારે યહી સાહિબ કી રીત, કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો, ચલી હો ભવજલ ગીત … રે મન

– સંત કબીર

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *