અરજ કરે છે મીરાં રાંકડી

અરજ કરે છે મીરાં રાંકડી રે, ઊભી ઊભી.

મુનિવર સ્વામી મારા મંદિરે પધારો વહાલા, સેવા કરીશ દિન-રાતડી રે … ઊભી ઊભી.

ફૂલના હાર વહાલા, ફૂલના ગજરા કરું, ફૂલના તોરા ફૂલ પાંખડી રે … ઊભી ઊભી.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ વહાલા, તમને જોઈ ઠરે મારી આંખડી રે … ઊભી ઊભી.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *