અબ મૈં રામ કે ગુણ ગાઉં

અબ મૈં રામ કે ગુણ ગાઉં, રામ કે ગુણ ગાઉં અપને શ્યામ કે ગુણ ગાઉં … અબ મૈં

ગંગા નહાઉં ન જમુના નહાઉં, ના કોઈ તીરથ જાઉં અડસઠ તીરથ હૈ ઘટમાંહી, કાહે મૈં મલ મેં નહાઉં … અબ મૈં.

ડાલી ન તોડું, પાતી ન તોડું, ના કોઈ જીવ સતાઉં પાત પાત મેં રામ બસત હૈ, વહીં કો શીશ નમાઉં … અબ મૈં

યોગી ન હોઉં, ન જટા રખાઉં, ના અંગ ભભૂત લગાઉં, જો રંગ રંગા આપ વિધાતા, ઓર ક્યા રંગ ચઢાઉં … અબ મૈં

જાન કુલ્હાડા કસ કસ માર શબદ કમાન ચઢાઉ પાંચો ચોર બસે ઘટ માંહી વહીં કો માર ભગાઉં … અબ મૈં

ચાંદ સૂર્ય દોનોં સમ કર જાનું, પ્રેમ કી સેજ બિછાઉં, કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો, આવાગમન મીટાઉ … અબ મૈં

– સંત કબીર

See also  The Iconoclastic Rustic And The Apropos Acorn by Guy Wetmore Carryl
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *