અબ તેરો દાવ લગો હૈ

અબ તેરો દાવ લગો હૈ, ભજ લે સુંદરશ્યામ … અબ તેરો

ગણિકા તારણ, વિષ ઓધારણ, સબકે પૂરણ કામ … અબ તેરો.

પ્રભુભજન મેં નિશદિન રાચી, પલ પલ કરું પ્રણામ … અબ તેરો.

ગાય ગાય પ્રભુ કો મૈં રિઝાઉં, નૃત્ય કરત ઘનશ્યામ … અબ તેરો.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, ચરણકમળ નિજધામ … અબ તેરો.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *